ຂ່າວໃໝ່

ບໍລິການຝາກເວບໄຊ້

    

           ໃນວັນຈັນ 27 ພຶດສະພາ 2019 ທີ່ຜ່ານມາ, ຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຈາກ ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ (ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ) ຈໍານວນ 37 ຄົນ ໄດ້ມາທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ສູນອິນເຕີເນັດ ແຫ່ງຊາດ. ທ່ານ ໄຊສົມຫວັງ ສຸວັນນະວົງ, ຫົວໜ້າພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບ ແລະ  ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ພາລະບົດບາດ ແລະ ວຽກງານຂອງ ສອຊ ໂດຍຫຍໍ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ວຽກງານລວມສູນການສື່ສານ, ວຽກງານສູນຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດ, ວຽກງານລະຫັດຊື່ອິນເຕີເນັດ .LA, ວຽກງານການອອກໃບຮັບຮອງລາຍເຊັນເອເລັກໂຕຣນິກ, ແລະ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພຂໍ້ມູນຂາວສານພາຍໃນ ສອຊ. ຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ໄດ້ສະແດງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຕັ້ງຄຳຖາມ-ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄໍາເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານໄອຊີທີໂດຍລວມ ແລະ ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ສອຊ.

            ສອຊ ໄດ້ພາຄະນະຄູອາຈານ ແລະ ນັກສືກສາ ຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ໄປຢ້ຽມຊົມຫ້ອງສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ໄດ້ອະທິບາຍໂດຍລວມ ກ່ຽວກັບລະບົບເຕັກນິກ ແລະ ລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງ ສູນຂໍ້ມູນ ແຫ່ງຊາດ.